ದಿಶಾಂಕ್- Dishannk Mobile Application- ಯಾವುದೇ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ ಪಡೆಯುವ Mob …
Table Of Contents
Rate this post

Karnataka govt developed Dishaank app to ensure easy access to land records. The Survey Settlement and Land Records (SSLR) unit of Karnataka’s revenue department is ensuring easy availability of original land records through an app called Dishaank. Dishank application helps property buyers stay away from fraudulent transactions by giving them the survey number details of the plot or property they are planning to buy. The app also helps you ascertain whether the land or property is part of lake beds, forests, government land, etc

Download from Google Play Store.
#rdpr #karnataka #egov #kannada

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಎಂಜಿಎನ್‌ಆರ್‌ಇಜಿಎ ಜಾಬ್‌ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್-MGNREGA JOB CARD LIST/ EMPLOYMENT REGISTER.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡರಂದು ನಾವು ವೃಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಕಳೆದ ಸಮಯ ನಿಮಗಾಗಿ.

ಇ- ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ಸಕಾಲ. E-swathu and Sakala integration- Push to Sakala, If sakal application is pending?

15ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆ? How to check Action Plan? e-GramSwaraj

ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ..! How to pay Gram Panchayath Tax in BSK?

How to approve an Action Plan in eGramSwaraj? ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ…!!!!

ಇ-ಗ್ರಾಮಸ್ವರಾಜ್ (e-GramSwaraj) :- How to take auto receipt in Maker Login?

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ 15ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಫೋಟೊ ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆ? m-Action Soft Photos in e-GramSwaraj

E-swathu- ಇ-ಸ್ವತ್ತು :- Check Whether the Property ID can be registered or not?

ಇ-ಬೆಳಕು ತಂತ್ರಾಂಶ (e-Belaku) DSC Setup, Enroll and Payment details- RDPR KARNATAKA
https://youtu.be/3PU8i01_llk

Share ದಿಶಾಂಕ್- Dishannk Mobile Application- ಯಾವುದೇ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ ಪಡೆಯುವ Mob …
TwitterFacebookGoogle+BufferLinkedInPin ItWhatsappTelegram